Årsmøte

Innkalling til ordinært Årsmøte 2018

Dato: tirsdag 6. mars kl 19:00
Klubbens lokaler: Odalsgata 29

Saksliste og årsmøtedokumenter.

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og innkommende saker
  1. Norwegian Christmas Dance. Anbefaling for veien videre. Skille ut som egen enhet eller beholde i LSKdans.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Budsjett legges ut her
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se vedlegg

  1. Sportslig plan Standard 2018
  2. Sportslig plan Latin 2018
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. 3 styremedlemmer (NB: ikke alle er på valg. Valgkomiteen kommer med info)
  4. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  5. 2 revisorer
  6. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  7. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Dokumenter – blir tilgjengelig…

One Comment:

 1. Pingback: LSKdans årsmøte 2018 – LSKdans

Comments are closed