LSKdans årsmøte 2018

LSKdans innkaller til ordinært Årsmøte 2018

Dato: 6. mars  kl 19:00
Sted: Odalsgata 29, Lillestrøm

Saksliste og årsmøtedokumenter blir lagt ut på www.lskdans.no/om-lskdans/arsmote

Frist for innkommende forslag, 2 uker før årsmøte.
Alle dokumenter vil være offentlig 1 uke før årsmøte.

Sakliste

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 • Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 • Behandle forslag og saker.
  • Norwegian Christmas Dance. Anbefaling for veien videre. Skille ut som egen enhet eller beholde i LSKdans.
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Vedta idrettslagets budsjett.
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan og sportslige planer.

Foreta følgende valg:

 • Leder
 • Nestleder er ikke på valg
 • 3 styremedlemmer (NB: ikke alle er på valg. Valgkomiteen kommer med info)
 • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 • 2 revisorer
 • Representanter til Ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
 • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Dokumenter – blir tilgjengelig…

Comments are closed